Info o škole

Charakteristika školy

skolaOd roku 2002 prešla Základná škola Odorín delimitáciou pod zriaďovateľa Obec Odorín. Doteraz je bez právnej subjektivity. Naším poslaním je poskytovať primárne vzdelanie a výchovu v ročníkoch 1. až 4. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú mierne rastúci nárast narodených detí a tým aj budúcich školákov. Existenčným problémom školy je okrem nízkej populácie obyvateľov obce aj uprednostnenie mestských škôl v blízkom okresnom meste pred málotriedkou zo strany rodičov. Nižší počet žiakov predstavuje nízky nápočet financií a tým zvýšené nároky na prácu učiteľov v oddelení.

Školu v tomto školskom roku 2017/2018 navštevuje 40 žiakov.
V súčasnosti má škola 3 triedy:
I. trieda  1. ročník (14 žiakov)
II. trieda 2. ročník (14 žiakov) 

III. trieda 3. a 4. ročník (6 žiakov 3.roč., 6 žiaci 4. roč.)    

Prostredie je žiakom blízke už od predškolského veku, keďže v budove sídlime spoločne s MŠ. Vyučovanie prebieha v štyroch učebniach: V troch sú triedy,v jednej z nich je umiestnená školská knižnica a zároveň trieda školského klubu, audiovizuálna miestnosť je určená pre prácu s PC a vyučovanie HV a klavíra, 1 miestnosť slúži ako pohybové štúdio na vyučovanie TV a konanie rôznych osláv a kultúrnych podujatí. Na vyučovanie TV a rekreačné činnosti využívame školský dvor s preliezkami, viacúčelové ihrisko a blízke ihrisko TJ.

Súčasťou školy je 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pôsobí ráno od 6:40 do 7:40 a po ukončení vyučovania od 12:30 do 16:30 hodiny.

Súkromná základná umelecká škola v Odoríne

- pôsobí v priestoroch Základnej školy Odorín od roku 2015. V súčasnosti sa v nej umelecky vzdeláva 82 žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Pedagogický zbor tvorí 9 pedagógov. SZUŠ vedie pani riaditeľka Mgr. Silvia Kubovčíková.


Štúdium v SZUŠ prebieha v prípravnom štúdiu, základnom štúdiu a štúdiu pre dospelých. V školskom roku 2017/2018 môžu žiaci študovať v hudobnom odbore predmety: hra na klavíri, organe, gitare, akordeóne, husliach, spev a zborový spev.

Posledná úprava (Nedeľa, 03 September 2017 20:30)