Organizácia školy

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Vyučovanie       

Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 1. apríla do 30.apríla 2018.

Personálne zloženie

A/ vedenie školy: Mgr.Adriana Puškášová – riaditeľka školy

B/ triedy a triednictvo, počty žiakov:

 

I. (1.ročník) : triedna učiteľka Mgr. Ivana Ondrejčíková......................... 14 žiakov

II. (2. ročník): triedna učiteľka Mgr. Aneta Beťková ............................14 žiakov

III. (3. a 4.ročník): triedna učiteľka Mgr. Adriana Puškášová ........................12 žiakov

Spolu: 40 žiakov

C/ Mgr. Jana Topoliová, PhD. - asistentka učiteľa

D/ ŠKD: I. oddelenie - Mgr. Simona Streberová (1. - 4.ročník)

E/ učiteľ náboženskej výchovy: Mgr.Ľubomír Karkoška

F/ učiteľ anglického jazyka: Mgr. Adriana Puškášová, Mgr. Ivana Ondrejčíková, Mgr. Aneta Beťková

G/ školský špeciálny pedagóg. Mgr. Aneta Beťková

Ďalšie vnútroškolské funkcie:

H/ koordinátor primárnej prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov: Mgr.Ivana Ondrejčíková

CH/ koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Simona Streberová

I/  koordinátor informatizácie školy: Mgr. Adriana Puškášová

J/ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Aneta Beťková

K) koordinátor Školského vzdelávacieho programu na škole: Mgr. Adriana Puškášová

L/koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Aneta Beťková

M/ koordinátor zdravého životného štýlu a zdravej školy: Mgr. Adriana Puškášová

N/ školský knihovník: Mgr. Simona Streberová

O/ vedúci MZ: Mgr. Ivana Ondrejčíková

P/ školníčka- upratovačka: Anna Fabianová

R/ kurič:

 Organizácia vyučovacích hodín


DOKUMENTY (doc):

Posledná úprava (Nedeľa, 03 September 2017 20:41)