ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ODORÍN

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačnou sumou určenou všeobecne záväzným nariadením obce.

Školský klub detí pri Základnej škole Odorín začal svoju činnosť po prvýkrát školskom roku 1990/1991 jedným oddelením. Prvou vychovávateľkou bola Anna Múdra, ktorá pôsobila na tejto škole ďalších 16 rokov. 

 V súčasnosti má školský klub vytvorené samostatné priestory - samostatnú triedu s učebným materiálom, s hračkami a stavebnicami a moderným nábytkom. V triede je umiestnená aj školská knižnica, ktorú využívajú denne žiaci navštevujúci školský klub. Vedie ho vychovávateľka Mgr. Simona Streberová.

SKD-obraz

Posledná úprava (Utorok, 15 December 2015 09:47)