> Domov | O škole | História školy

História školy

Obsah článku
História školy
30 rokov vo faktoch
Rozvoj školstva na Slovensku
DOKUMENTY
Celý článok

REKONŠTRUKCIE ŠKOLY

1976- otvorenie novej ZDŠ nakoľko stará škola bola nevyhovujúca pre vyučovanie.1984 – maľovanie školy

1986   - skôr, ako žiaci zasadli do lavíc, bola prevedená oprava školy. Opravila sa vonkajšia fasáda školy, strecha, vymaľovalo sa oplotenie a vnútorné priestory školy. Finančné prostriedky na opravu školy ochotne poskytol ONV – odbor školstva v Spišskej Novej Vsi. Opravu previedli Banské povrchové stavby zo Spišskej Novej Vsi

1988- „Týždeň pracovnej aktivity“spočíval v tom, že naši žiaci sa svojou prácou zúčastnili na zveľaďovaní okolia školy a obce.

1989 - začína generálna oprava budovy školy. Výmena vodovodného potrubia, stolárske práce remeselníkov z Veľkej pri Poprade, výmena strechy, vnútorných stropov. Vymaľovali sa vnútorné priestory školy. Pomoc poskytlo aj TJ – Družstevník Odorín a rodičia našich žiakov.

1991 – dokončenie celkovej opravy strechy a výmena stropov. V máji prebehla za pomoci rodičov brigáda pri úprave okolia školy – výmena oplotenia, zasadenie ovocných stromov, oprava brány, vymaľovanie knižnice a chodieb školy.

1994   - presunutá MŠ do budovy ZŠ. Využíva priestory bývalej zborovne a riaditeľne.

1995   - v lete dostavaná jedna miestnosť pre účely MŠ (zamurované átrium medzi triedou ZŠ a učebňou MŠ). V tomto roku bola celá budova školy splynofikovaná.

1996- začiatok vykurovania plynom

2004   - ukončená prístavba novej školskej jedálne a vývarovne v priestoroch   starej kotolne. Jedna z tried bola prerobená na audiovizuálnu učebňu.

           V novembri začala výmena starých okien za plastové v realizácii súkromnej firmy WEBI zo Spišskej Novej Vsi

2005- obnovená vonkajšia fasáda, vymaľovanie celej budovy

2006– spustenie novej kuchyne s jedálňou

2013 - prekrytie átria

2014 - prestavba kabinetu na novú zborovňu riaditeľňou,výmena 

           tried MŠ a ZŠ - samostatná trieda pre ŠKDPosledná úprava (Piatok, 30 December 2016 23:51)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin4.jpg